Algemene voorwaarden

versie: 01-01-2024

Algemeen:

1.0

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;

Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product;

Overeenkomst: schriftelijke of mondelinge overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een afspraak van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk;

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen.

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Siering Edelsmeden en consumenten.

1.2

Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingend rechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3

Siering Edelsmeden is een zilver- en goudsmidbedrijf. Als zodanig houdt Siering Edelsmeden zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van sieraden en objecten, doorgaans – doch niet uitsluitend – van edelmetaal, vaak in combinatie met edelstenen.

1.4

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke bepalingen de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

2

De overeenkomst tussen Siering Edelsmeden en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen en tekeningen (al dan niet op internet) alsmede algemene maat- en gewichtsopgave dan wel informatieve uitingen van Siering Edelsmeden, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Siering Edelsmeden aan de consument om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:

3.1

De tussen Siering Edelsmeden en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2

Van de tussen Siering Edelsmeden en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan in het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhankelijk is van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Siering Edelsmeden nog geen extra kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3

Indien tussen Siering Edelsmeden en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om motiverende redenen, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Siering Edelsmeden overgaat tot de verdere vervaardiging, is de consument gerechtigd binnen 14 dagen de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel tot op dat moment door Siering Edelsmeden gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerpen, aan Siering Edelsmeden te voldoen.

Betalingsverplichtingen:

4.1

Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt in de meeste gevallen in één keer bij of voor levering van het product. Indien het om een opdracht boven de € 400,- gaat dan geschiedt de betaling in gedeelten en wordt vooraf een voorschot van 40% van de offerteprijs gevraagd.

4.2

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt levering plaats tegelijkertijd of nadat de betaling volledig is voldaan. Indien gewenst vindt betaling plaats onder vermelding van het factuurnummer en anders via contante betaling via de kas. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een door Siering Edelsmeden aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Siering Edelsmeden over te gaan tot verrekening.

4.3

Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Hierop zal eerst een herinnering van betaling volgen. Indien dan wederom niet binnen de gestelde termijn wordt betaald heeft Siering Edelsmeden in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Siering Edelsmeden in geval , zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Siering Edelsmeden de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4

Indien de overeenkomst tussen Siering Edelsmeden en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Siering Edelsmeden een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5

Siering Edelsmeden is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de consument in rekening te brengen. Siering Edelsmeden dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Siering Edelsmeden, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1

De door Siering Edelsmeden vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven intellectueel eigendom van Siering Edelsmeden, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Siering Edelsmeden, niet toegestaan.

Leveringsplicht:

6.1

Levering door Siering Edelsmeden vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2

Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3

Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Siering Edelsmeden in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4

Indien Siering Edelsmeden niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5

Siering Edelsmeden is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsplicht veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan de enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem vereiste medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6

Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, en na schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Siering Edelsmeden gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Siering Edelsmeden dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Siering Edelsmeden, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1

Het zetten en repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd (al dan niet door derden) en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Siering Edelsmeden kan komen , kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Siering Edelsmeden niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2

Bij het in bewaring geven van een zaak zal Siering Edelsmeden de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties, kunnen niet voor rekening van Siering Edelsmeden komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3

Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behouden voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4

Het eigendom van een door Siering Edelsmeden te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde , met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten aan de consument, volledig aan Siering Edelsmeden zijn voldaan.

7.5

Siering Edelsmeden zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbe-houd, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Siering Edelsmeden alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen zijn eigendoms-voorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

 

Verkoop van sieraden via de website van Siering Edelsmeden:

8.1

Na de bestelling van de consument , zal Siering Edelsmeden een bevestiging van de bestelling via de mail naar de consument toesturen.

8.2

De gegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en afhankelijk van het gewicht van het product en de op dat moment geldende verzendtarieven.

8.3

Zodra de consument het totaal bedrag van de geplaatste bestelling heeft voldaan, zal de bestelling naar de consument worden verstuurd. Mocht het bedrag niet binnen 14 dagen betaald zijn, komt de bestelling van de consument te vervallen.

8.4

Als het artikel niet aan de verwachting voldoet mag – mits er geen beschadigingen of veranderingen zijn – het binnen 14 dagen worden geretourneerd of geruild worden voor een ander sieraad of een tegoedbon te besteden bij Siering Edelsmeden uitgaande van de wetgeving rond het herroepingsrecht.

8.5

Het artikel mag door de consument alleen met track & trace retour worden gestuurd. Het retour sturen is voor rekening en risico van de consument.

Ruiling van sieraden in atelier:

9.1

Als de consument het artikel uit de collectie van Siering Edelsmeden heeft gekocht, mag – mits er geen beschadigingen of veranderingen zijn – het binnen 14 dagen geruild worden voor een ander sieraad uit de collectie of een tegoedbon te besteden bij Siering Edelsmeden.

Klachten, gebreken en garantie:

10.1

De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voorvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 7 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Siering Edelsmeden mede te delen.

10.2

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken – die niet voortkomen uit onzorgvuldig gebruik of verkeerd schoonmaken van het product (zie hiervoor ook de onderhoudsaanwijzingen op de website)- dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Siering Edelsmeden te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Siering Edelsmeden te worden meegedeeld.

10.3

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Siering Edelsmeden met betrekking tot de betreffende gebreken.

10.4

De consument dient Siering Edelsmeden schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien gebreken met juistheid worden vastgesteld door Siering Edelsmeden of door een gezamenlijk te benoemen tussenpersoon zal zij binnen 1 maand overgaan tot herstel van de zaak.

10.5

Siering Edelsmeden garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 1,5 jaar na de levering (EU garantietermijn), met inachtneming van het bepaalde artikel 10.2.

10.6

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  1. De niet-inachtneming door de koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
  2. Normale slijtage;
  3. Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
  4. Materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be-en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
  5. Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

10.7

Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Siering Edelsmeden tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Forumkeuze en rechtskeuze:

11.1

Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naar de volgens de wet bevoegde rechter uitspraak zal mogen doen in het arrondissement waarin het bedrijf van Siering Edelsmeden zich bevindt.

11.2

Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.